БИЗНЕС ЕТИКА

Портал за сигнализиране на нарушения

🡐 Назад

 

Switched On

В съответствие с етичните правила на Легранд Груп и действащите законови разпоредби, ви информираме за налична платформа за сигнализиране за нарушения в бизнес етиката. Платформата е достъпна за всички заинтересовани страни, включително служители и клиенти. В случай на проблеми, свързани със счетоводни и/или финансови въпроси, корупция, нарушения в законодателството в областта на конкуренцията, сериозни щети върху околната среда или безопасността на хората, неетично поведение (дискриминация и тормоз ), защита на личните данни или конфликт на интереси може да изпращате вашите сигнали чрез платформата.

   

Получената информация и личните данни на докладвалите хора, остават строго поверителни. Всеки, който подава сигнал, има право на достъп и коригиране на данни (данни за подател на сигнала, лица, участвали в събирането или обработката на данни за сигнала, лице, което е обект на сигнал като жертва или предполагаем свидетел) и може да упражнява правото си на достъп чрез използване на системата за подаване на сигнали. Упражнявайки това право, съответното лице няма да получава никакви данни, свързани с трети страни.