Съгласен/на съм да бъда сниман/а по време на събитието и фото- и видеоматериалите да бъдат използвани във вътрешнокорпоративна и/или публична комуникация, без да предявявам никакви материални искове. Съгласието може да бъде отменено по всяко време.

Предоставените данни са за целите на регистрацията.
Съгласен/на съм да бъда сниман/а по време на събитието и фото- и видеоматериалите да бъдат използвани във вътрешнокорпоративна и/или публична комуникация, без да предявявам никакви материални искове. Съгласието може да бъде отменено по всяко време.

Предоставените данни са за целите на регистрацията.
Love of Things
Legrand Logo